Lumita s.r.o.
Stavební projekty, stavební dozor, inspekce nemovitostí

OSAZENÍ DOMU DO TERÉNU


Co je dokumetace "osazení domu na terénu"

Typový (katalogový) projekt je potřebné doplnit o "osazení domu do terénu", která je nezbytnou součástí projektu pro stavební řízení (ohlášení) stavby. Jedná se především o zpracování výkresu situace stavby na základě konkrétní prohlídky a doměření staveniště. Součástí prací je zohlednění výškového a směrového osazení stavby, odstupových vzdáleností od hranic pozemku a od sousedních objektů, řešení přípojek inženýrských sítí a napojení na komunikaci. Z hlediska hospodárnosti výstavby je potřebná kontrola a případné upřesnění vypracovaného výkresu základů podle doměřených skutečností.


Rozsah prací zahrnuje :

A. Přípravu podkladů:
  prohlídku stavebního pozemku
  výškové doměření dotčené části stavebního pozemku a optimalizace směrového a výškového umístění
   rodinného domu na pozemku
B. Předaná písemná dokumentace obsahuje (v 5-ti vyhotoveních):
  průvodní zprávu
  souhrnnou technickou zprávu
  situaci širších vztahů
  situaci se zákresem dostupných inženýrských sítí, zpevněných ploch, parkovacích stání
   a vjezdu na pozemek
  zásady organizace výstavby
Přílohou může být upřesnění založení objektu - schéma příčného řezu základových pásů, jejich odstupňování.

Veškerá dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 499 / 2006 Sb. a č. 62 / 2013 Sb.,
o dokumentaci staveb.

Osazení domu do terénu

Další možné služby:

Nad rámec, dle přání stavebníka, je možné dořešit související
problémy - dlouhé přípojky inženýrských sítí, řešení oplocení
pozemku, návrhu žumpy, návrhu vsaku dešťových vod, osazení
bazénu apod., vše dle předem odsouhlasené nabídky.
VOLEJTE  541 215 390 (PEVNÁ LINKA) NEBO 603 441 453 (MOBIL)
úvodní stránka


© Lumita s.r.o.    Tel.: (+420) 603 441 453; 733 575 767    E-mail: info@projektynastavby.cz    Web: www.projektynastavby.cz    odkazy