Lumita s.r.o.
Stavební projekty, stavební dozor, inspekce nemovitostí

OSAZENÍ DOMU DO TERÉNU


Typový (katalogový) projekt je potřebné doplnit o "osazení domu do terénu", která je nezbytnou součástí projektu pro stavební řízení (ohlášení) stavby. Dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 499 / 2006 Sb. a č. 62 / 2013 Sb., o dokumentaci staveb.


Rozsah prací zahrnuje:

A. Přípravu podkladů:
  prohlídku stavebního pozemku (ověření umístění objektu a dodržení odstupových vzdáleností)
  výškové a směrové doměření stavebního pozemku pro optimalizaci umístění rodinného domu
   na pozemku
  řešení dopojení připravených inženýrských sítí
B. Předaná písemná dokumentace obsahuje (v 5-ti vyhotoveních):
  průvodní zprávu
  souhrnnou technickou zprávu, včetně zásad organizace výstavby
  situační výkresy (situaci širších vztahů a celkový situační výkres stavby se zákresem dostupných
   inženýrských sítí, zpevněných ploch, parkovacích stání apod.)
  ověření hloubek základů s ohledem na místo stavby, upravený charakteristický příčný řez
   základů


Další možné služby:

Dle přání stavebníka, je možné dořešit související problémy: dlouhé přípojky inženýrských sítí, řešení oplocení pozemku, návrh žumpy, návrh vsaku dešťových vod, osazení bazénu apod.,
vše dle předem odsouhlasené nabídky.


Nabídková cena závisí na požadovaném rozsahu prací a bude poskytnuta obratem
(viz rubrika CENA A GARANCE)

KONTAKTUJTE NÁS


© Lumita s.r.o.    Telefon: 603 441 453    E-mail: info@projektynastavby.cz    Web: www.projektynastavby.cz
Nakládání s osobními údaji