Lumita s.r.o.
Stavební projekty, stavební dozor, inspekce nemovitostí

STAVEBNÍ DOZOR


Představuje kontrolní a související odbornou činnost, která zastupuje stavebníka a hájí jeho zájmy na stavbě, předchází vzniku vad a poruch, které mohou negativně ovlivnit užívání stavby nebo zkrátit životnost stavby.

Stavební dozor Zahrnuje činnosti, v rozsahu požadovaném investorem
(svépomocným stavebníkem nebo obcí):

  pomoc při výběru zhotovitele a technické části smlouvy
   o dílo
  předání staveniště (pracoviště) zhotovitelům
  kontrola provádění díla dle projektové dokumentace,
   dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení
   (ohlášení)
  kontrola postupů prací a technologických přestávek (dle potřeb stavby)
  kontrola kvality použitého materiálu a výrobků
  řešení technických problémů při nově vzniklých situacích na stavbě
  sledování termínu a harmonogramu výstavby
  fotodokumentace stavby
  vedení kontrolních dnů a potřebných zápisů
  účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně předávání jednotlivých
   dohodnutých dokončených částí (konstrukcí, vrstev)
  kontrola fakturace na základě provedených prací
  zajištění předání díla předávacím protokolem včetně sepsání vad a nedodělků
   a jejich odstranění
  kontrola a pomoc při řešení odstraňování zjištěných vad a nedodělků
  účast na kolaudačním jednání nebo při uvedení stavby do užívání

Stavební dozor provádíme zejména v oblastech Brno-město, Brno-venkov, Blansko,
případně dle domluvy.

Nabídková cena závisí na požadovaném rozsahu prací a bude poskytnuta obratem
(viz rubrika CENA A GARANCE)

KONTAKTUJTE NÁS


© Lumita s.r.o.    Telefon: 603 441 453    E-mail: info@projektynastavby.cz    Web: www.projektynastavby.cz
Nakládání s osobními údaji