Lumita s.r.o.
Stavební projekty, stavební dozor, inspekce nemovitostí

STAVEBNÍ DOZOR


Představuje kontrolní a související odbornou činnost, která zastupuje stavebníka a hájí jeho zájmy na stavbě, předchází vzniku vad a poruch, které mohou negativně ovlivnit užívání stavby nebo zkrátit životnost stavby.

Zahrnuje zpravidla následující činnosti (případně pouze požadované části):
  pomoc při výběru zhotovitele a technické části smlouvy o dílo
  předání staveniště (pracoviště) zhotovitelům
  kontrola provádění díla dle projektové dokumentace, dohled nad dodržováním podmínek stavebního
   povolení (ohlášení)
  kontrola postupů prací a technologických přestávek (dle potřeb stavby)
  kontrola kvality použitého materiálu a výrobků
  řešení technických problémů při nově vzniklých situacích na stavbě
  sledování termínu a harmonogramu výstavby
  fotodokumentace stavby
  vedení kontrolních dnů a potřebných zápisů
  účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně předávání jednotlivých dohodnutých
   dokončených částí (konstrukcí, vrstev)
  kontrola fakturace na základě provedených prací
  zajištění předání díla předávacím protokolem včetně sepsání vad a nedodělků a jejich odstranění
  kontrola a pomoc při řešení odstraňování zjištěných vad a nedodělků
  účast na kolaudačním jednání nebo při uvedení stavby do užívání

Stavební dozor provádíme zejména v oblastech Brno-město, Brno-venkov, Blansko, případně dle domluvy.

Stavební dozor
"Dozor hájí zájmy stavebníka !"
VOLEJTE  541 215 390 (PEVNÁ LINKA)
NEBO 603 441 453 (MOBIL)
úvodní stránka© Lumita s.r.o.    Tel.: (+420) 603 441 453; 733 575 767    E-mail: info@projektynastavby.cz    Web: www.projektynastavby.cz    odkazy